Bicyklowe ustawki

Bicyklowe Ustawki powstały z potrzeby integrowania lokalnego środowiska kolarskiego.

Od 2020 roku co tydzień spotykamy się pod Piaseczyńskim Bicyklem, aby wspólnie jeździć, trenować, plotkować, ale przede wszystkim cieszyć się wspólnie pokonywanymi kilometrami.

Naszymi wydarzeniami staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby piaseczyńskiej kolarskiej społeczności, dlatego organizujemy ustawki - dla kolarzy górskich i szosowych.

Na ustawkach MTB zabierzemy was do okolicznych lasów, na trasy maratonów organizowanych w okolicy Piaseczna, a także na lokalne pętle XC.

Podczas ustawek szosowych masz do wyboru:

 • możesz jechać w grupie sportowej, w której na pewno nie docenisz walorów przyrodniczo-krajoznawczych przygotowanej przez nas trasy, bo będziesz wpatrzony w koło roweru przed tobą licząc, że zdołasz je utrzymać 
 • pojedziesz w grupie kawowo-konwersacyjnej, która stwarza doskonałe warunki do podziwiania widoków, plotkowania, a także daje szansę spróbować kawy w naszych ulubionych kawiarniach – wybór należy do Ciebie!


Na wszystkie nasze wydarzenia serdecznie zapraszamy, a ich szczegóły znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.

Harmonogram na rok 2024 już niebawem...

Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Ustawka rowerowa to działanie polegające na zgrupowaniu osób, w celu odbycia wspólnej jazdy rowerem wcześniej ustaloną trasą (dalej: „Ustawka”).
 2. Organizatorem Ustawek jest Kolarski Klub Sportowy “Bicykl Piaseczno” (dalej: „KKS Bicykl” lub „Organizator”), działający w formie stowarzyszenia, nieprowadzącego działalności gospodarczej.
 3. KKS Bicykl podejmuje się organizacji Ustawek w celu realizacji swoich założeń statutowych, polegających w szczególności na popularyzowaniu kultury fizycznej i sportu, poprzez zachęcanie członków KKS Bicykl,
  a także innych osób fizycznych, nie będących członkami KKS Bicykl, stanowiących lokalną społeczność, w szczególności z terenu Gminy Piaseczno oraz Powiatu Piaseczyńskiego, do regularnego uprawiania kolarstwa i jazdy na rowerze, i integracji lokalnego środowiska kolarskiego.
 4. Ustawki nie stanowią jakiejkolwiek formy profesjonalnego uprawiania sportu. Celem Ustawek jest stworzenie atrakcyjnej formuły dla amatorskiej jazdy na rowerze i regularne zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej.
 5. Ustawka stanowi formułę umożliwiającą indywidualnym osobom fizycznym podjęcie wspólnej aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze. Organizator podejmuje się funkcji zarządzania powyższą formułą, w celu zapewnienia efektywności zorganizowania wspólnej aktywności, a także stworzenia warunków, których przestrzeganie zapewni, że jazda na rowerze w grupie osób odbędzie się w sposób możliwie bezpieczny i dostosowany do poziomu poszczególnych uczestników Ustawki. 
 6. Ustawki mają charakter otwarty, dostępne są dla każdej zainteresowanej osoby, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 poniżej, która uczestnicząc w Ustawce zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 7. Uczestnikiem Ustawki nie może być osoba poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia zainteresowane uczestnictwem w Ustawce zobowiązane są do posiadania karty rowerowej. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Ustawce przez osoby pomiędzy 13 a 16 rokiem życia, jeżeli wraz z nim w Ustawce uczestniczy jego pełnoletni opiekun prawny.
 8. Uczestnictwo w Ustawkach jest bezpłatne, jednak Organizator przy okazji organizacji Ustawek może prowadzić dobrowolną zbiórkę, a zgromadzone w ten sposób środki zobowiązuje się przeznaczyć
  w całości na realizację swoich celów statutowych.


Rozdział II

Formalności

 1. Ustawki odbywają się na terenie ogólnodostępnym, w tym w szczególności na drogach publicznych.
 2. Ustawki nie stanowią jakiejkolwiek (w tym sportowej) imprezy masowej, imprezy artystycznej, imprezy rozrywkowej, ani imprezy turystycznej i nie stosuje się do nich jakichkolwiek przepisów regulujących zasady organizacji tego typu imprez.
 3. Ustawki nie stanowią także jakiejkolwiek formuły zawodów sportowych i nie przewidują rywalizacji pomiędzy jej uczestnikami.
 4. Organizator nie gwarantuje jakichkolwiek udogodnień dla uczestników Ustawki. W szczególności Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek zabezpieczenia trasy przejazdu, asysty technicznej lub serwisowej, czy wsparcia logistycznego. Rola Organizatora ogranicza się do zorganizowania możliwości odbycia wspólnej jazdy na rowerze.
 5. Realizacja wspólnego przejazdu przez uczestników Ustawki powoduje, że stają się oni uczestnikami ruchu w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym i zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących zasady ruchu drogowego.
 6. Jeżeli liczba uczestników Ustawki przekroczy 15 osób, uczestnicy zobowiązani się do utworzenia tzw. zorganizowanych kolumn. W jednej kolumnie nie może znajdować się więcej niż 15 rowerów.
  W przypadku zorganizowania kilku kolumn, nie mogą one poruszać się względem siebie w odległości mniejszej niż 200 metrów.
 7. Uczestnicy Ustawek, przestrzegający zasad wskazanych w punktach 5 i 6 powyżej, zapewniają, że wspólny przejazd nie będzie stanowił utrudnienia w ruchu.
 8. Organizator nie zapewnia uczestnikom Ustawek możliwości, a uczestnicy Ustawek zobowiązują się do powstrzymania od jakiegokolwiek wykorzystywania dróg publicznych, po których odbywają wspólną jazdę, w sposób szczególny, tzn. w inny niż przeznaczenie tych dróg (ruch pojazdów i pieszych). 
 9. Uczestnicy Ustawek biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Ustawki zobowiązany jest do odpowiedzialnego uczestnictwa we wspólnej jeździe, zgodnego z warunkami niniejszego Regulaminu i uwzględniający bezpieczeństwo innych uczestników Ustawki oraz innych uczestników ruchu.
 10. Organizator nie zapewnia jakikolwiek weryfikacji uczestników Ustawek, ich poziomu wytrenowania czy umiejętności jazdy na rowerze, stanu technicznego rowerów, z których korzystają uczestnicy, czy też ich stosownego wyposażenia. 
 11. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora za wszelkie zdarzenia powstałe w czasie Ustawek, w tym w szczególności za kolizje, wypadki, szkody osobiste lub majątkowe zaistniałe z udziałem uczestników Ustawek. Sprawcy tego typu zdarzeń odpowiadają wobec osób trzecich na zasadach ogólnych, wynikających w szczególności z przepisów kodeksu cywilnego.
 12. Rekomendowane jest, aby uczestnicy Ustawek posiadali polisę ubezpieczeniową na wypadek zdarzeń powodujących zaistnienie ich odpowiedzialności cywilnej (polisa OC).

Rozdział III

Organizacja Ustawek

 1. Informacja o dokładnym terminie (dniu i godzinie) Ustawki oraz miejscu zbiórki podawane są na Facebook’u na profilu Organizatora lub specjalnie stworzonym profilu dedykowanym dla Ustawek.
  W miarę możliwości Organizator zamieści tam także przewidywaną trasę przejazdu.
 2. Organizator w zawiadomieniu o Ustawce informuje o rodzaju planowanej jazdy (Ustawka szosowa, Ustawka MTB, Ustawka gravelowa itd.), a także o planowanym tempie jazdy, z ewentualnym podziałem na tempo przypisane do poszczególnych grup uczestników. Decyzja uczestników o wzięciu udziału
  w Ustawce powinna uwzględniać typ posiadanego przez nich roweru, ich umiejętności techniczne właściwe dla rodzaju Ustawki oraz zdolność do utrzymania wskazanego tempa jazdy.
 3. W celu jak najlepszego zarządzenia daną Ustawką rekomendowane jest, aby osoby zainteresowane deklarowały swój udział na Profilu w terminie danego wydarzenia. W przypadku dużego zainteresowania Ustawką Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania się z organizacji Ustawki, w szczególności w przypadku, gdy w ocenie Organizatora warunki pogodowe nie będą sprzyjać grupowej jeździe na rowerze, a także
  z przyczyn technicznych, w tym, jeżeli nie będzie możliwe zapewnienie przez Organizatora osób koordynujących jazdę w grupie.


Rozdział IV

Przebieg Ustawek

 1. Każdy uczestnik Ustawki zobowiązany jest korzystać ze sprawnego technicznie roweru, tak aby nie powodować zagrożenia podczas jazdy w grupie. Organizator wymaga także, aby uczestnicy Ustawek używali rowerowych kasków ochronnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z możliwości wspólnej jazdy osób niespełniających powyższych wymogów. 
 2. Rekomendowane jest wyposażenie roweru w oświetlenie, także w przypadku jazdy w świetle dziennym.
 3. Uczestnicy Ustawki przybyli na miejsce zbiórki zobowiązani są do zorganizowania się w taki sposób, aby
  w oczekiwaniu na rozpoczęcie jazdy nie zajmować pasa drogi, a także umożliwić korzystanie z chodnika bądź innej ogólnodostępnej przestrzeni przez osoby trzecie, nie uczestniczące w Ustawce.
 4. Na potrzeby koordynacji wspólnej jazdy Organizator wyznacza osoby, które będą prowadzić grupę lub grupy oraz na bieżąco monitorować tempo oraz sytuację podczas jazdy („dalej „Liderzy grup”). Liderzy grup mogą również wydawać polecenia innym uczestnikom (np. konieczność jazdy solo, dwójkami, przyśpieszenie/spowolnienie grupy, zatrzymanie się, itp.), a uczestnicy Ustawki zobowiązani są do ich przestrzegania.
 5. W czasie jazdy Lider grupy może zarządzić okresowe fragmenty, podczas których prędkość przejazdu będzie odbiegać od zakładanego tempa. O planowanych ćwiczeniach prowadzący poinformuje uczestników przed jazdą oraz bezpośrednio przed ich wykonaniem.
 6. Uczestnicy Ustawki w trakcie jazdy zobowiązani są do sygnalizowania skrzyżowań, przejazdów kolejowych, ubytków w nawierzchni oraz wszystkich sytuacji na drodze, które powodują zmianę tempa, kierunku jazdy, wymuszają nagłe hamowanie lub z innych względów mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników. 
 7. Jazdy w grupie zakładają okresową zmianę osób jadących na czele grupy. Zmiany wykonywane się na prostym odcinku drogi, po uprzednim upewnieniu się, czy grupa nie jest aktualnie wyprzedzana przez pojazd. Zmiany dokonuje się zjeżdżając płynnie na zewnątrz grupy (do osi drogi) i dołączając do grupy na końcu kolumny. Osoby, które nigdy wcześniej nie jeździły w grupie jadą z tyłu kolumny i nie wychodzą na zmianę.
 8. W miarę możliwości uczestnicy Ustawki informują Lidera grupy o zamiarze opuszczenia grupy, awarii
  i innych zdarzeniach losowych. 
 9. Osoby stwarzające niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników, niestosujące się do regulaminu oraz poleceń Lidera grupy nie będą mogły kontynuować jazdy w ramach Ustawki i zostaną poproszone
  o opuszczenie grupy.
 10. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Osoby  nie stosujący się do tego postanowienia zostaną poproszone o opuszczenie grupy.

Rozdział V

Inne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Ustawek w formie zdjęć lub filmów, zawierających wizerunki uczestników i do publikowania tychżę w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora lub osoby i podmioty z nim współpracujące lub innych materiałach wirtualnych i analogowych.
 2. Uczestnictwo w Ustawkach równoznaczne jest z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku, w celu określonym w punkcie 1 powyżej. Wobec faktu, że uczestnictwo w Ustawkach jest dobrowolne, powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest także dobrowolna. 
 3. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na legalność przetwarzania danych przez Organizatora przed takim wycofaniem zgody.
 4. Udział w Ustawkach jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.