Stowarzyszenie KKS Bicykl Piaseczno

Pomimo, że w piaseczyńskim środowisku rowerowym działamy już od wielu lat, od 2023 roku postanowiliśmy nadać naszym inicjatywom bardziej formalny charakter. Szybko przeszliśmy od słów do czynów i oto tego efekty.

Obecnie działamy formalnie jako klub sportowy, założony w myśl przepisów ustawy o sporcie. Oficjalna nazwa klubu to Kolarski Klub Sportowy „Bicykl Piaseczno”.

Nasz klub funkcjonuje w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasz klub został zarejestrowany przez starostę piaseczyńskiego w ewidencji stowarzyszeń, prowadzonej w Starostwie Powiatowym Piaseczno, w Dziale KS Kluby Sportowe pod pozycją 83.

Nasz klub posiada osobowość prawną. W tym miejscu możesz zapoznać się z treścią naszego Statutu. Znajdziesz tam formalne zasady naszego funkcjonowania oraz cele, jakie sobie postawiliśmy jako stowarzyszenie. Dzięki tym działaniom liczymy na coraz większy i bardziej efektywny rozwój naszej inicjatywy.

Dzięki temu, że nasza działalności nabrała formalnego charakteru, mamy możliwość nawiązywania oficjalnych relacji z gminą i naszymi partnerami wspierającymi. Być może uda nam się także uzyskać systemowe wsparcie dla naszej działalności, bo z jej rozwojem musimy się liczyć z kosztami. W dłuższej perspektywie czasowej możemy myśleć o uzyskaniu formalnego statusu organizacji pożytku publicznego.Trzymajcie kciuki!

...

Statut

KOLARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO BICYKL PIASECZNO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Kolarski Klub Sportowy „Bicykl Piaseczno” zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowym, działającym w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie.

§ 2.

Podstawowym terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest powiat piaseczyński. Nie wyłącza to możliwości działania Klubu, podejmowanego w ramach realizacji celów statutowych, także poza granicami Polski.

§ 3.

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

§ 5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.Rozdział II


Cele Klubu

§ 8.

1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu amatorskiego i profesjonalnego, w szczególności kolarstwa w każdej jego odmianie (m. in. szosowe, górskie, przełajowe, gravelowe, turystyczne), a w tym:

1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,

2) prowadzenie szkolenia sportowego,

3) zachęcanie i w miarę możliwości zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4) organizowanie współzawodnictwa sportowego,

5) uczestnictwo w imprezach sportowych,

6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,

7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,

8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,

9) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji

10) promocja Piaseczna oraz regionu gminy i powiatu piaseczyńskiego w ramach realizacji działań określonych w punktach 1)-9) powyżej.

§ 9.

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

1)  wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,

2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej, w ramach faktycznych możliwości Klubu,

3) prowadzenie zajęć sportowych,

4) organizację i udział w imprezach sportowych,

5) organizację różnych form aktywności fizycznej,

6) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,

7) organizowanie obozów sportowych,

8) współpracę z placówkami oświatowymi,

9) współpracę z organami administracji publicznej,

10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

2. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.Rozdział III


Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11.

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) uczestników,

3) wspierających.

2. Członków Klubu przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

4. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

5. Przystępując do Klubu członkowie wskazują swoje adresy poczty elektronicznej, które wykorzystywane będą w działalności Klubu do utrzymywania bieżącej komunikacji z jego członkami, w szczególności w celu realizowania doręczeń i zawiadomień, o którym mowa w niniejszym Statucie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,

3) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,

4) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,

5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.

2. Członkom uczestnikom oraz członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 14.

1. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

3) regularnego opłacania składek członkowskich, jeżeli z regulacji wskazanych w pkt. 2) powyżej wynikać będzie zasada odpłatnego charakteru członkostwa w Klubie.

2. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej świadczeń.

§ 15.

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) złożenia przez członka Klubu Zarządowi, w formie dokumentowej, rezygnacji z członkostwa w Klubie,

2) śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu, a w stosunku do członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej uchwałą Walnego Zebrania Członków, w przypadku stwierdzenia:

a) rażącego naruszenia przez członka Klubu postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 1 roku,

c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za co najmniej 3 okresy składkowe, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,

d) działania przez członka Klubu na szkodę Klubu.

4) rozwiązania Klubu.

2. Ustanie członkostwa w Klubie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 powoduje jednoczesne wygaśnięcie funkcji w składzie Zarządu albo odpowiednio Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3) Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu, w formie dokumentowej, doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę (co najmniej w kopii lub skanie), podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Od uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na podstawie ust.1 pkt 3 odwołanie nie przysługuje.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa w Klubie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o wykluczeniu.

6. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków.

7. Zarząd zwołuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania przez wykluczonego członka Klubu, Walne Zebranie Członków.

8. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV


Struktura organizacyjna

§ 16.

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

§ 17.

1. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata.

2. Kadencje władz wybieralnych rozpoczynają się i kończą równocześnie.

3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

4. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego.

5. Zebrania Członków lub posiedzenia władz wybieralnych mogą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Możliwość udziału w zebraniu lub posiedzeniu władz Klubu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu lub posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Klubu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

8. Możliwe jest podejmowanie uchwał poza zebraniem lub posiedzeniem, w tzw. trybie obiegowym, pisemnie lub w innej formie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przeprowadzenie takiego głosowania zarządza, rozsyłając uprawnionym do głosowania na ich adresy poczty elektronicznej bądź inny wybrany środek komunikacji elektronicznej, projekt uchwały i wskazując jednocześnie termin końcowy oddania głosu:

1) w razie potrzeby podjęcia uchwały przez Zebranie Członków – Zarząd,

2) w razie potrzeby podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną – Przewodniczący danego organu.

Po zakończeniu głosowania zarządzający je podlicza uzyskane głosy i zawiadamia głosujących o wyniku głosowania.

§ 18.

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz  członkowie wspierający.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie kierunków działalności Klubu,

2) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

4) wykluczanie z członkostwa w Klubie członków Klubu pełniących funkcje we władzach Klubu,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

8) podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia obowiązku uiszczania składek członkowskich i ich wysokości,

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 20.

1. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków zwyczajnych co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź innego inny wybranego środka komunikacji elektronicznej.

2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków uczestników i członków wspierających co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Klubu, jeżeli Klub posiada stronę internetową, bądź na ogólnodostępnym profilu Klubu w aplikacji Facebook.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 21.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu, zgodnie z § 20 ust. 1 i 2:

1) z inicjatywy własnej,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – 3.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną, w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 dotyczącym członka Zarządu. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w trybie § 20 ust. 1 i 2 statutu – w takim przypadku władzą zwołującą Walne Zebranie Członków jest Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Zarząd składa się z 3 lub większej liczby członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Posiedzenia Zarząd odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Zarząd może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu,

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 3,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,

8) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.

3. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i w razie potrzeby żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, na podstawie § 21 ust. 4,

4) składanie na Walnym  Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.

§ 26.

1. W przypadku śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo Komisji Rewizyjnej członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków uzupełniających nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dotyczącym Prezesa Zarządu albo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, odpowiedni organ władzy, którego sytuacja dotyczy, po uzupełnieniu swego składu w trakcie kadencji, wybiera spośród swoich członków odpowiednio Prezesa Zarządu albo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do końca trwającej kadencji.

3. Członek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej może być odwołany ze składu tych organów uchwałą Walnego Zebrania Członków. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną odwołani z pełnionych funkcji lub członkowie władz zostaną wykluczeni spośród członków Klubu wobec wystąpienia przesłanek wskazanych w § 15 ust. 1 pkt 3 Walne Zebranie Członków, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.Rozdział V

Majątek Klubu oraz reprezentacja Klubu wobec osób trzecich

§ 27.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

1) składki członkowskie,

2) dotacje,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej,

5) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 28.

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych uprawniony jest samodzielnie  każdy członek Zarządu.


Rozdział VI


Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29.

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 30.

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wskazuje likwidatora i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu pozostały po zakończeniu likwidacji.

3. Likwidator powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

...