Szkółka kolarska Bicykl Piaseczno

Klub kolarski Bicykl Piaseczno zaprasza dzieci i młodzież do swojej szkółki kolarskiej! Zapraszamy do naszej szkółki kolarskiej.

 • Jesienne treningi w soboty o godzinie 12:00
 • Miejsce: Żabieniec, róg wejścia do lasu nieopodal sklepu
 • Zapraszamy roczniki od 2006 do 2014.
 • Zachęcamy także do wcześniejszego kontaktu
 • Czas trwania treningu ok 1h.
 • Trening odbywał się będzie na terenie leśnym. 


UWAGA!

 • obowiązkowy kask i sprawny rower!
 • trening prowadzi trener, dzieci są zobowiązane do przestrzegania zaleceń trenera.
 • oprócz rozwoju sportowego kładziemy także nacisk na dobre wychowanie.
 • opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki
 • prosimy o zabranie lampek.Zgoda na udział dziecka w treningach (plik PDF)Zapraszamy!
Trenerzy Paweł i Bartek

...

REGULAMIN

TRENINGÓW ROWEROWYCH KKS BICYKL PIASECZNORozdział I

Postanowienia ogólne

1.     Trening rowerowy prowadzony przez KKS Bicykl Piaseczno adresowany jest do dzieci i młodzieży, posiadających podstawowe umiejętności jazdy na rowerze i polega na przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń z zakresu techniki i efektywności jazdy rowerem typu MTB, w celu systematycznego podnoszenia sprawności fizycznej i umiejętności kolarskich (dalej: „Trening”).

2.     Organizatorem Treningów jest Kolarski Klub Sportowy Bicykl Piaseczno (dalej: „KKS Bicykl” lub „Organizator”), działający w formie stowarzyszenia, nie prowadzącego działalności gospodarczej.

3.     KKS Bicykl podejmuje się organizacji Treningów w celu realizacji swoich założeń statutowych, polegających w szczególności na popularyzowaniu kultury fizycznej i sportu poprzez zachęcanie osób fizycznych, stanowiących lokalną społeczność, w szczególności z terenu Gminy Piaseczno, do regularnego uprawiania kolarstwa i jazdy na rowerze, a także integracji lokalnego środowiska kolarskiego.

4.     Treningi nie stanowią jakiejkolwiek formy profesjonalnego uprawniana sportu. Celem Treningów jest stworzenie atrakcyjnej formuły dla uprawiania amatorskiej jazdy na rowerze i regularne zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej.

5.     Treningi dedykowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat.

6.     Organizator zapewnia prowadzenie Treningu przez osobę posiadającą odpowiednie umiejętności i doświadczenie w tym zakresie (dalej: „Trener”). Celem uniknięcia wątpliwości, Organizator nie gwarantuje, że osoba pełniąca funkcję Trenera na danym Treningu będzie osobą posiadającą formalne uprawnienia trenerskie, czy też wykształcenie pedagogiczne.

7.     Uczestnictwo w Treningach jest odpłatne.

Rozdział II

Formalności

1.     Uczestnikami Treningów mogą być wyłącznie te osoby, które przedstawią Organizatorowi zgodę na uczestnictwo w Treningach, zawierającą także oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania sportu, podpisaną przez swoich opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu i dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz profilu Organizatora na Facebooku.

2.     Treningi odbywają się na terenie otwartym, ogólnodostępnym.

3.     Treningi nie stanowią jakiejkolwiek (w tym sportowej) imprezy masowej, imprezy artystycznej, imprezy rozrywkowej, ani imprezy turystycznej i nie stosuje się do nich jakichkolwiek przepisów regulujących zasady organizacji tego typu imprez. Treningi nie stanowią także jakiejkolwiek formuły zawodów sportowych i nie przewidują rywalizacji pomiędzy jej uczestnikami.

4.     Organizator dołoży wszelkich możliwych starań, aby Trening odbywał się w jak najbardziej sprzyjających warunkach, zapewniających możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników Treningu.

5.     Niezależnie od powyższego, poza samą organizacją Treningu i zapewnieniem obecności Trenera, Organizator nie gwarantuje jakichkolwiek udogodnień dla uczestników Treningu. W szczególności Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek zabezpieczenia trasy przejazdu, asysty technicznej lub serwisowej, czy wsparcia logistycznego.

6.     Uczestnictwo w Treningu kolarskim wiąże się z ryzykiem doznania urazu, uszczerbku na zdrowiu, czy też uszkodzenia wykorzystywanego sprzętu. Uczestnicy Treningów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Treningu zobowiązany jest do odpowiedzialnego uczestnictwa w Treningu, zgodnego z warunkami niniejszego Regulaminu i uwzględniającego bezpieczeństwo innych uczestników Treningu.

7.     Organizator nie zapewnia jakikolwiek uprzedniej weryfikacji uczestników Treningów, ich poziomu wytrenowania czy umiejętności jazdy na rowerze, stanu technicznego rowerów, z których korzystają uczestnicy, czy też ich stosownego wyposażenia.

8.     Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora za wszelkie zdarzenia powstałe w czasie Treningów, w tym w szczególności za kolizje, wypadki, szkody osobiste lub majątkowe zaistniałe z udziałem uczestników Treningów. Sprawcy tego typu zdarzeń odpowiadają na zasadach ogólnych, wynikających w szczególności z przepisów kodeksu cywilnego.

9.     Rekomendowane jest, aby uczestnicy Treningów posiadali polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, której warunki nie wyłączają odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zdarzenia powstałego w ramach uprawiania sportu w formie uczestnictwa w Treningu.

Rozdział III

Organizacja Treningów

1.     Stałym miejscem zbiórki przed Treningiem jest Żabieniec, róg wejścia do lasu nieopodal sklepu, ul. Główna 54. (https://maps.app.goo.gl/7ppNum7qysxDuRFFA)

2.     Treningi odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, dokładny aktualny grafik dostępny będzie na stornie internetowej Organizatora. Grafik wskazuje na godzinę rozpoczęcia Treningu i oznacza to, że na miejscu zbiórki należy być najpóźniej do tej godziny. Trening trwa około 60 minut, a po jego odbyciu uczestnicy ponownie zbierają się w miejscu zbiórki.

3.     Po zakończeniu Treningu uczestników odbierają z miejsca zbiórki ich opiekunowie prawni, chyba, że w zgodzie na uczestnictwo w Treningach złożą oświadczenie o możliwości samodzielnego opuszczenia Treningu przez uczestnika w wieku powyżej 10 lat, posiadającego kartę rowerową.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu przeprowadzenia Treningu.

5.     O ewentualnej nagłej zmianie terminu Treningu lub miejsca zbiórki Organizator poinformuje na swoim profilu na Facebooku, a także – opcjonalnie – na numery telefonów uczestników Treningów oraz ich opiekunów, jeżeli zostaną mu one wcześniej udostępnione. Taka informacja nie będzie jednak konieczna w przypadku trwałej zmiany, jeżeli informacja ta pojawi się na stronie internetowej Organizatora.

6.     Przed rozpoczęciem Treningu Trener sporządza listę obecności uczestników Treningu. Na życzenie Trenera każdy z Uczestników zobowiązany jest do podpisania listy obecności.

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Treningu w przypadku niesprzyjającej pogody, bądź jeżeli z powodów losowych niemożliwe będzie zapewnienie obecności Trenera.

Rozdział IV

Przebieg Treningów

1.     Każdy uczestnik Treningu zobowiązany jest korzystać ze sprawnego technicznie roweru umożliwiającego jazdę terenową w warunkach „górskich”, tak aby nie powodować zagrożenia podczas jazdy. Organizator wymaga także, aby uczestnicy Treningów używali rowerowych kasków ochronnych. Opiekunowie powinni także wyposażyć uczestników w stosowny strój sportowy, adekwatny do aktualnych warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Treningu osób nie spełniających powyższych wymogów.

2.     Uczestnicy Treningu przybyli na miejsce zbiórki zobowiązani są do zorganizowania się w taki sposób, aby w oczekiwaniu na rozpoczęcie jazdy nie zajmować pasa drogi, a także umożliwić korzystanie z chodnika bądź innej ogólnodostępnej przestrzeni przez osoby trzecie nie uczestniczące w Treningu.

3.     W czasie Treningu uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Trenera, przy czym mają pełne prawo do odmowy wykonania określonego ćwiczenia, jeżeli nie czują się na siłach, aby mu sprostać.

4.     Uczestnicy powinni poinformować Trenera o wszelkich dolegliwościach, doznanych urazach, awariach, utrudniających udział w Treningu.

5.     Uczestnicy Treningów zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w stosunku do pozostałych uczestników i Trenera, okazywania szacunku, pomocy i wsparcia. Niedopuszczalne jest pozostawianie po sobie jakichkolwiek śmieci.

6.     Uczestników nie przestrzegającym powyższych zasad Trener lub Organizator może wyłączyć z uczestnictwa w Treningu. W takim wypadku wniesione opłaty za Trening, na którym doszło do naruszeń nie są zwracane.

Rozdział V

Opłaty

1.     Udział w dwóch pierwszych Treningach dla danego uczestnika jest bezpłatny.

2.     W przypadku decyzji o dalszym uczestnictwie w Treningach konieczne będzie wniesienie opłaty treningowej.

3.     Opłata treningowa za jednego uczestnika wynosi:

§  40 zł – w przypadku opłacenia jednorazowego uczestnictwa w Treningu,

§  170 zł – w przypadku opłacenia miesięcznego uczestnictwa w Treningach.

4.     Jeżeli w Treningach uczestniczy rodzeństwo, w przypadku wniesienia opłaty miesięcznej, drugie i każde kolejne dziecko otrzymuje rabat w wysokości 20 złotych.

5.     Opłata miesięczna jest opłatą ryczałtową i uprawnia do wzięcia udziału we wszystkich Treningach zaplanowanych w danym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od ilości Treningów przewidzianych w grafiku na dany miesiąc. Brak uczestnictwa w Treningu w danym miesiącu kalendarzowym pomimo wniesienia opłaty miesięcznej nie uprawnia do jej zwrotu lub zaliczenia na poczet Treningów w kolejnym miesiącu.

6.     Opłaty można wnosić na rachunek bankowy Organizatora lub w gotówce do rąk Trenera.

Rozdział VI

Inne

1.     Organizator zastrzega sobie prawdo do utrwalenia przebiegu Treningów w formie zdjęć lub filmów, zawierających wizerunki uczestników i publikowanych następnie przez Organizatora lub osoby i podmioty z nim współpracujące w mediach społecznościowych lub innych materiałach wirtualnych i analogowych.

2.     Uczestnictwo w Treningach równoznaczne jest z wyrażeniem przez uczestnika (reprezentowanego przez jego opiekuna prawnego) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku, w celu określonym w punkcie 1 powyżej. Wobec faktu, ze uczestnictwo w Treningach jest dobrowolne, powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest także dobrowolna.

3.     Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na legalność przetwarzania danych przez Organizatora przed takim wycofaniem zgody.

4.     Udział w Treningach jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.